Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

T: +386 (0)7 814 03 04

M: +386 (0)51 457 741

E: info@knjiznica-sevnica.si

COBISS iskanje
COBISS iskanje

Katalog informacij javnega značaja

1 Osnovni podatki o katalogu
2 Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.1 Podatki o organizaciji zavoda
2.2 Organi zavoda
2.3 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
2.4 Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice delovanja
Knjižnice Sevnica
2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
2.6 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
2.7 Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

1 Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda:
Knjižnica Sevnica
Prešernova ulica 1
8290 Sevnica
Tel.: 07 814 03 04
Faks: 07 816 20 34
Spletna stran: www.knjiznica-sevnica.si
E-naslov: info@knjiznica-sevnica.si

Datum prve objave kataloga:

Datum zadnje spremembe:

Katalog je v elektronski obliki dostopen na spletni strani www.knjiznica-sevnica.si, v tiskani obliki pa na sedežu Knjižnice Sevnica.

2 Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
2.1 Podatki o organizaciji zavoda
Dejavnost zavoda, ki jo zavod opravlja v javnem interesu kot javno službo, je:

0/91.011 Dejavnost knjižnic

V okviru te dejavnosti:

 • ugotavlja potrebe po knjižničnem gradivu,
 • nabavlja, strokovno obdeluje in obnavlja knjižnično gradivo,
 • skrbi za dostopnost knjižničnega gradiva, ga izposoja, svetuje in pomaga pri njegovi izbiri in uporabi,
 • opravlja domoznansko dejavnost,
 • utrjuje in razvija strokovnost, organiziranost, povezanost in enotnost knjižničarske stroke,
 • se povezuje v enoten slovenski knjižnični informacijski sistem,
 • sodeluje v medknjižnični izposoji knjižničnega gradiva,
 • vodi kataloge in drugo dokumentacijo knjižničnega gradiva ter evidence o knjižničarski dejavnosti,
 • izvaja bibliografska, informacijska, dokumentacijska in komunikacijska dela, namenjena javnosti
 • pripravlja prireditve in druge oblike razvijanja interesa za knjižnično gradivo in knjižničarsko dejavnost,
 • se vključuje v vseživljenjsko učenje,
 • izdaja kataloge, bibliografije in druge strokovne publikacije o knjižničnem gradivu,
 • zagotavlja ukrepe za zavarovanje knjižničnega gradiva pred nevarnostmi ali v vojni ter ob naravnih ter drugih hudih nesrečah

Seznam notranjih organizacijskih enot

Knjižnica Sevnica
Prešernova ulica 1
8290 Sevnica
Tel.: 07 814 03 04
Direktorica: Anita Šiško
info@knjiznica-sevnica.si

Izposojevališče Loka pri Zidanem Mostu
Loka pri Zidanem Mostu 72
1434 Loka pri Zidanem Mostu
Tel.: 03 568 45 38

2.2 Organi zavoda

Svet Javnega zavoda Knjižnica Sevnica

Predstavniki delavcev:
Blažena Fabjančič
Anica Ganc
Sabina Zupančič

Predstavniki ustanovitelja:
Tatjana Povalej
Betka Salmič
Betka Šmit

Predstavniki uporabnikov:
Vanda Gorenjc
Tatjana Kolman
Nina Pfeifer Simončič

2.3 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Anita Šiško, direktorica
Prešernova ulica 1
8290 Sevnica
Tel.: 07 814 10 34
E-pošta: anita.sisko@knjiznica-sevnica.si

2.4 Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo delovno področje in smernice
delovanja Knjižnice Sevnica

Državni predpisi

Predpisi lokalnih skupnosti

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica, UL RS 57/2013

2.5 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov
Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Sevnica

Pravilnik za izločanje in odpis ter nadomeščanje izgubljenega knjižničnega gradiva

2.6 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk
Javno dostopni knjižnični katalog COBISS/OPAC
Novosti

2.7 Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij
Informacije javnega značaja so v elektronski obliki dostopne na spletnih straneh Knjižnice Sevnica.

Dostop do informacij javnega značaja v tiskani obliki je možen v Knjižnici Sevnica.