Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica

T: +386 (0)7 814 03 04

M: +386 (0)51 457 741

E: info@knjiznica-sevnica.si

COBISS iskanje
COBISS iskanje

Knjižnica Sevnica

Knjižnica Sevnica

Prešernova ulica 1
8290 Sevnica

Tel. št.: 07 814 03 04
GSM: 051 457 741
e-naslov: info@knjiznica-sevnica.si

17810009

Predstavitev

Splošne knjižnice so lokalni kulturni in informacijski centri, katerih storitve so namenjene najširšemu krogu uporabnikov. V splošnih knjižnicah podpiramo formalno in neformalno učenje in posebno pozornost namenjamo domoznanstvu, to je zbiranju in predstavljanju lokalne kulturne dediščine. V Sloveniji je 58 splošnih knjižnic, 10 od njih izvaja tudi dodatne naloge kot osrednje območne knjižnice

Knjižnica Sevnica je splošna knjižnica in deluje od leta 1959  kot osrednja knjižnica za občino Sevnica.

Sedež osredje knjižnice je na Prešernovi cesti 1 v Sevnici, poleg tega pa ima še  izposojevališče v Loki pri Zidanem Mostu.

Naloge

V Knjižnici Sevnica zbiramo, obdelujemo, hranimo in posredujemo/izposojamo raznovrstno knjižnično gradivo (knjige, serijske publikacije (revije idr.) ter neknjižno gradivo (glasbene in druge zgoščenke ter videogradivo (filmi, risanke). Uporabnikom v izposoji izposojamo knjižnično gradivo ter jim pomagamo pri iskanju gradiva ter različnih informacij. Izvajamo tudi knjižno in knjižnično vzgojo v okviru bibliopedagoške dejavnosti (za predšolske otroke ter osnovno- in srednješolce) ter informacijsko opismenjevanje. Pomemben del našega dela predstavlja tudi izvajanje domoznanske dejavnosti (pridobivanje in obdelava ter hranjenje domoznanskega gradiva, pomembnega za lokalno skupnost). Organiziramo in izvajamo tudi številne kulturne prireditve (predavanja, delavnice idr.) za otroke in mladino ter odrasle ter za prebivalce s posebnimi potrebami. Pri izvajanju svojega poslanstva se povezujemo z izobraževalnimi in ostalimi institucijami, društvi in organizacijami v lokalnem okolju.

 

Poslanstvo in vizija

POSLANSTVO

Knjižnica Sevnica skupaj z enotama v Loki in Krmelju omogoča vsem prebivalcem na območju delovanja knjižnice neomejen dostop do knjižničnega gradiva in informacij ter  informacijskih in kulturnih storitev.

Na osnovi načel prostega in enakopravnega dostopa do zapisanih dosežkov človeškega znanja Knjižnica Sevnica zadovoljuje intelektualne in kulturne potrebe prebivalcev občine Sevnica, podpira vseživljenjsko učenje in razvija pismenost ter tako prispeva k vsestranskemu napredku vsakega posameznika in skupnosti.

VIZIJA

Želimo (p)ostati odprt javen prostor, kjer  se bomo kompetentni in motivirani zaposleni delavci trudili ugoditi visokim  pričakovanjem uporabnikov na področju kulture, izobraževanja in socialnih procesov.

Sledili bomo razvoju naše dejavnosti ter skrbeli za kakovost storitev in le-te prilagajali novim potrebam uporabnikov.

 

KAJ KNJIŽNICA NUDI

Knjižnica Sevnica je splošnoizobraževalna knjižnica. Knjižničarji v njej zbiramo, hranimo, obdelujemo in izposojamo svoje knjižnično gradivo.

IZPOSOJA KNJIŽNIČNEGA GRADIVA
Gradivo je postavljeno v prostem pristopu, urejeno po UDK-sistemu.
Uporabnikom nudimo knjižno in neknjižno gradivo, iščejo pa ga lahko (sami ali s pomočjo knjižničarjev) v katalogu COBISS/OPAC.
Gradivo naše knjižnice lahko pregledujete tudi v čitalnicah na mladinskem oddelku oz. na oddelku za odrasle.

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA
Če gradiva, ki ga želite, nimamo v naši knjižnici, vam ga lahko priskrbimo iz kakšne druge slovenske knjižnice.

INFORMACIJSKA PONUDBA

V čitalnici Knjižnice Sevnica so uporabnikom na voljo računalniki, s katerimi lahko:

• iščete gradivo po elektronskem katalogu Knjižnice Sevnica in drugih knjižnic, vključenih v sistem COBISS, pa tudi po nekaterih tujih bazah,
• brskate po internetu preko različnih brskalnikov,
• pišete in natisnete različne dokumente …

 

Knjižnica  Sevnica se pri svojem delu med drugim povezuje tudi z ostalimi knjižnicami v območju. Na območju Dolenjske, Bele Krajine ter Posavja opravlja posebne naloge v smislu svetovanja in koordinacije za osrednje knjižnice na svojem območju Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto (http://www.nm.sik.si/si/)

Knjižnica Mirana Jarca kot osrednja območna knjižnica osrednje knjižnice na svojem območju strokovno povezuje v območno mrežo, ki zagotavlja koordinirano izvajanje knjižnične dejavnosti.

Sem sodijo: